ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Монгол улсын Жолоочийн даатгалын тухай хуулиар тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч бүр, мэргэшсэн жолооч болон "C", "D" ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч бүр уг даатгалд хамрагдсан байх ёстой. Уг хариуцлагын даатгалыг ерөнхий даатгалын компани бүр хийж байгаа. 

Яагаад Мөнх Даатгалыг сонгож жолоочийн хариуцлагын даатгал хийлгэх вэ? 

  • Бид нөхөн төлбөрийг түргэн шуурхай олгодог 
  • Бид хохирлын үнэлгээг нягтлан шалгаж зах зээлийн бодит үнээр олгодог 

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭМЖЭЭ

Ангилал

Үнэлгээ

Суурь хураамж

“A” ангилал

5 сая

12,500

“B” ангилал

5 сая

33,000

“C” ангилал

10 сая

42,500

“D” ангилал

10 сая

53,000

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая

12,500

Мэргэшсэн болон C,D ангиллын жолооч

5 сая

33,000

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу.  


 

Буцах