МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Таны ажил үүргийн онцлогоос хамаараад та гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулж болно. Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал нь таны үзүүлсэн ажил, үйлчилгээнээс харилцагчид чинь хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн олговор олгодог даатгал юм. 

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал нь:

  • Хайхрамжгүй байдал – мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байхдаа гаргасан алдаа.
  • Өмгөөллийн зардал – өөрийн тань эсрэг гаргасан зарга.

Одоогийн байдлаар Мөнх Даатгал нь дараах салбарын боловсон хүчний хариуцлагын даатгал хийж байна. Үүнд:

  • Банк
  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Архитектур, Инженеерүүд
  • Өмгөөлөгч
  • Хэвлэл мэдээлэл, Харилцаа холбоо, Интертэйнмент
  • Технологи
  • Эрүүл мэнд

Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах